13309/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επι ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/03/2024 έως 01/04/2024 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη γαλακτωμάτων υψηλής σταθερότητας και διατροφικής αξίας (Κωδ. Έργου 81493)» που χρηματοδοτείται από Διαχείριση Πρόσθετου Ποσού Χρηματοδότησης, με Επιστημονικά Υπεύθυνο την κα. Ελένη Καλογιάννη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με ανταποδοτική υποτροφία έναν/μία (1) υποψήφιο/α διδάκτορα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018, του άρθρου 93 του ν. 4310/2014, του ν. 4957/2022 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 580/12.02.2021) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00€ ανά μήνα και ο/η οποίος/α θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.