Κριτήρια – περιορισμοί για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος CBC INTERREG VI-A GREECE-BULGARIA 2021-2027

Καθορισμός κριτηρίων – περιορισμών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος CBC INTERREG VI-A GREECE-BULGARIA 2021-2027:

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με κωδικό 1BG/4212 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος CBC INTERREG VI-A GREECE-BULGARIA 2021-2027
  • Το γεγονός ότι για τη συμμετοχή των Δικαιούχων Φορέων στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης του παραπάνω Προγράμματος έχει τεθεί όριο υποβολής προτάσεων για κάθε Φορέα, με μέγιστο αριθμό τις πέντε (5) προτάσεις συνολικά ανά Φορέα με την ιδιότητα του Συντονιστή/Επικεφαλής (LB) ή εταίρου (PB).

Καθορίζονται τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιότητας και διαφάνειας για την επιλογή των προς έγκριση υποβολής προτάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο Πρόγραμμα CBC INTERREG VI-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ως ακολούθως:

  1. Με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα των προτάσεων αλλά και την ενίσχυση της συνεργατικότητας, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία μελών ΔΕΠ από τουλάχιστον τρία (3) Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  2. Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να ηγηθεί της συμμετοχής του ΔΙΠΑΕ ως Συντονιστής μόνο σε μία (1) πρόταση.
  3. Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε δύο (2) προτάσεις του ΔΙΠΑΕ.

Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος είναι αρμόδια για την έγκριση των προτάσεων στις οποίες θα συμμετέχει το Τμήμα και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που θα συμμετέχουν στις προτάσεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι παραπάνω αποφάσεις των Τμημάτων συνυποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών έως και την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024.

Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

  • Το Έντυπο ΕΔ0
  • Σχέδιο του περιγράμματος της πρότασης (concept note) όπως προβλέπεται από την Πρόσκληση (σελ. 5), ενότητα 3: Context of the call. (Πρωτότυπη πηγή: Interreg)
  • Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας (letter of intent) από τους εταίρους (PB) στην περίπτωση που το ΔΙΠΑΕ είναι Συντονιστής (LB).

Η Επιτροπή Ερευνών, ως αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4957/2022, σε επόμενη συνεδρίασή της θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τελικές πέντε (5) προτάσεις που θα εκπροσωπήσουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.