Προσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Μαιευτικής του ΔΙΠΑΕ