7849/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη ΚΕ 81056

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επι ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 16/02/2024 έως 26/02/2024 και ώρα 15.00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Ερευνάς του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μεσόγειος χωρίς φωτιές (Κωδ. Έργου 81056)» που χρηματοδοτείται από το INTERREG EURO-MED PROGRAMME 2021/27, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ Ξόφη Παντελεήμων, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληρεί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022.