Κριτήρια – περιορισμοί υποβολής προτάσεων (INTERREG «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία», 2021-2027).

Καθορισμός κριτηρίων – περιορισμών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία», Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-North Macedonia” 2021-2027

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την αριθμ. Πρωτ. 124166/21-12-2023 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδικό 4596 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος INTERREG 2021-2027 Interreg (VI-A) IPA CBC “Greece-North Macedonia”
  • Την υπ΄ αριθμόν 292/ 12-01-2024 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών

και επειδή σε ότι αφορά στη συμμετοχή των Δικαιούχων Φορέων στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG 2021-2027, έχει τεθεί όριο υποβολής προτάσεων για κάθε Φορέα, με μέγιστο αριθμό τις πέντε (5) προτάσεις συνολικά ανά Φορέα με την ιδιότητα του Συντονιστή/Επικεφαλής (LB) ή εταίρου (PB).

Ανακοινώνουμε

τον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων ποιότητας και διαφάνειας για την επιλογή των προς έγκριση υποβολής προτάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο Πρόγραμμα INTERREG (VI-A) IPA CBC «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ως ακολούθως:

  1. Με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα των προτάσεων αλλά και την ενίσχυση της συνεργατικότητας, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία μελών ΔΕΠ από τουλάχιστον τρία (3) Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  2. Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να ηγηθεί της συμμετοχής του ΔΙΠΑΕ ως Συντονιστής μόνο σε μία (1) πρόταση.
  3. Κάθε μέλος ΔΕΠ θα μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε δύο (2) προτάσεις του ΔΙΠΑΕ.

Η Γενική Συνέλευση κάθε Τμήματος είναι αρμόδια για την έγκριση των προτάσεων στις οποίες θα συμμετέχει το Τμήμα και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που θα συμμετέχουν στις προτάσεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι παραπάνω αποφάσεις των Τμημάτων συνυποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά Πρόθεσης Υποβολής Πρότασης στην Επιτροπή Ερευνών έως την Παρασκευή 09/02/2024. Μαζί με το Έντυπο ΕΔ0 οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν σχέδιο του περιγράμματος της πρότασης (concept note) που προβλέπεται από την Πρόσκληση για την αξιολόγηση των προτάσεων στη Φάση Α’ (με αναφορά τουλάχιστον στα σημεία 1,2,4,5,7 της σελ. 8 της πρόσκλησης).

Η Επιτροπή Ερευνών, ως αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4957/2022, σε επόμενη συνεδρίασή της θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τελικές πέντε (5) προτάσεις που θα εκπροσωπήσουν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.