Προσκόμιση παραστατικών χρήσης 2023 στον Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.

Ενόψει της διαδικασίας κλεισίματος της χρήσης του 2023, παρακαλούμε να προσκομιστούν/υποβληθούν στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., αυστηρά έως την 25η Ιανουαρίου 2024:

  • τα παραστατικά αμοιβών που αφορούν σε δεδουλευμένα του έτους 2023, με ημερομηνία έκδοσης έως 31/12/2023,
  • τα παραστατικά δαπανών (προμηθειών), που εκδόθηκαν μέσα στη χρήση του 2023 και θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των έργων του 2023,
  • οι εντολές μισθοδοσίας που αφορούν σε αμοιβές με Τίτλο Κτήσης οι οποίοι θα εκδοθούν στη χρήση 2023 και αντίστοιχα θα βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό των έργων του 2023.

Μετά την ημερομηνία αυτή θα πραγματοποιηθεί ο μηδενισμός των υπολοίπων των προϋπολογισμών των έργων του 2023. Κατά συνέπεια, παραστατικά που θα προσκομισθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Αρχείο