54890/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/12/2023 έως  05/01/2024 και ώρα 15:00.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία βιβλιοθήκης αναφοράς και βάσης δεδομένων περιβαλλοντικού DNA (environmental DNA, eDNA) Υδρόβιων Οργανισμών για την καταγραφή της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (A Plan towards an eDNA reference library and data repository for Aquatic Organisms, navigating Europe towards the next generation biodiversity monitoring)»,  με αριθμό συμβολαίου GA 101112800, (Kωδ. Έργου:80986) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Μηχανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές, και το Περιβάλλον (European Climate, Infrastructure, and Environment Executive Agency, CINEA) και στο πλαίσιο της δράσης HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επικ. Καθ. Σπύρο Παπακώστα, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022.