53953/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 14/12/2023 έως 27/12/2023 και ώρα 15:00

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλιών Ερευνάς του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Earthquake Resilient Schools (EReS)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Union Civil Protection Mechanism (UCPM) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Prevention and Preparedness Projects on Civil Protection and Marine Pollution (UCPM-2022-PP)» (Κωδ. Έργου 80920)», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαθεοδώρου, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022.