51165/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία οικοσυστήματος συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων σε ΑΕΙ για την προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης και της καινοτομίας
στις βιώσιμες πρώτες ύλες. (Κωδ. Έργου 80844)» που χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY (EIT), EIT HEI INITIATIVE, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.Αθανάσιο Μητρόπουλο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου εννέα (9) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022,

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού
ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 30/11/2023 έως
11/12/2023 και ώρα 15:00