ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 277/30-10-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 41295/05.10.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ:6NΗΒ46ΨΖ3Π-4ΤΜ, ΚΕ 80300