ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 272/04-10-2023 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 33273/03-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΔΑ: Ω8ΘΘ46ΨΖ3Π-ΑΒΟ ,ΚΕ 81114