36215/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», υποέργο 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ακαδ. έτος 2022-2023» MIS 5184460, ΚΕ: 80963,του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με Ιδρυματικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μίνο Γεώργιο, προτίθεται, για την υλοποίηση της ως άνω πράξης, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού
ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 05/09/2023 έως
15/09/2023 και ώρα 15:00