35612/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης (TAEDR-0535821)» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Γεώργιο Κύζα, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Δι.Πα.Ε. το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» (Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). (Κωδ. Έργου 81013), προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με ανταποδοτική υποτροφία τρείς (3) μεταδιδάκτορες και πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018, του άρθρου 93 του ν. 4310/2014, του ν. 4957/2022 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 580/12.02.2021), και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00€/ ανά μήνα ( μεταδιδάκτορες ) και ποσό έως 750,00€/ ανά μήνα ( υποψήφιους διδάκτορες ) και οι οποίοι θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα

Διαδικασία Επιλογής
Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 01/09/2023 έως 11/09/2023 και ώρα
15:00