Διακοπές στη λειτουργία ιστοσελίδας και Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Σάββατο 1/4/2023)

Το Σάββατο 1/4/2023 και στο διάστημα 12:00-14:00, είναι πιθανό να προκληθούν διακοπές στην λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) που φιλοξενείται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών.

Λόγω των διακοπών αυτών, θα επηρεαστεί κατά το ως άνω χρονικό διάστημα-μεταξύ άλλων φορέων – η συνδεσιμότητα και του ΔιΠαΕ/Θέρμη.

Μεταξύ άλλων δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες: 

  • Κεντρική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΔιΠαΕ ( https://rc.ihu.gr) και
  • Άλλα υποσυστήματα του ΕΛΚΕ (webrescom, HelpDesk).
  • Η πρόσβαση στο VPN του ΔιΠαΕ