Νέοι τύποι συμβάσεων για τις αποδοχές μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. (Ν.4957/2022)

Σύμφωνα με άρθρο 246 παράγραφος 4 του Ν 4957/2022 στο οποίο αναφέρεται: “Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.»,  οι πρόσθετες αμοιβές των ΕΔΙΠ κλπ. υπόκεινται και αυτές σε 5% κράτηση υπέρ ΕΛΚΕ, όπως συνέβαινε για τα μέλη ΔΕΠ.”

α) Για το λόγο ότι πλέον οι πρόσθετες αμοιβές των ΕΔΙΠ κλπ υπόκεινται και αυτές σε 5% κράτηση υπέρ ΕΛΚΕ δημιουργήθηκαν οι  εξής νέοι τύποι σύμβασης:

 α3.17  – Υπάλληλος Ιδρύματος –  ΕΕΠ, ΕΔΙΠ με κράτηση 5%, Εισφ. Αλληλεγγύης και ΤΠΔΥ

 α3.18  – Υπάλληλος Ιδρύματος – ΕΕΠ, ΕΔΙΠ με κράτηση 5%, Εισφ. Αλληλεγγύης και ΟΑΕΔ

Ενώ μετονομάστηκαν οι υπάρχοντες τύποι σύμβασης α3.11 και α3.15 ως εξής:

α3.11  – Υπάλληλος Ιδρύματος – Μόνιμοι και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ χωρίς κράτηση με Εισφ. Αλληλεγγύης και ΤΠΔΥ

α3.15  – Υπάλληλος Ιδρύματος – Μόνιμοι και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ χωρίς κράτηση με Εισφ. Αλληλεγγύης και ΟΑΕΔ

Αυτοί (κωδικοί α3.17 και α3.18)  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον στα έργα που είναι επιλέξιμη η κράτηση 5% υπέρ ΕΛΚΕ.  Οι υπάρχουσες συμβάσεις των ΕΔΙΠ, ΕΕΠ στις οποίες προβλέπεται πλέον κράτηση θα πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικά (πληρωμές) μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου και στη συνέχεια κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας (Τμήμα Παρακολούθησης Έργων)  θα διακοπούν, και θα δημιουργηθούν καινούργιες με τους νέους τύπους σύμβασης για την υπόλοιπη διάρκεια τους.

β) Για το λόγο ότι πλέον οι αμοιβές των Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π άλλων ιδρυμάτων πλέον θα αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε του Α.Ε.Ι που υπηρετούν οι τύποι σύμβασης α2.*, που παλαιότερα αφορούσαν μόνο τα μέλη ΔΕΠ άλλων ιδρυμάτων, θα χρησιμοποιούνται πλέον και για τους ΕΔΙΠ και ΕΕΠ.