ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Προσδιορισμός ποσοστού κράτησης υπέρ ΕΛΚΕ σε μεταφορές υπολοίπων χρηματοδοτήσεων σε νέα έργα

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε στη συνεδρίαση με αριθμό 168/21.03.2022 (θέμα 6, με τίτλο: «Προσδιορισμός ποσοστού κράτησης υπέρ ΕΛΚΕ σε μεταφορές υπολοίπων χρηματοδοτήσεων σε νέα έργα»)αποφάσισε ότι, στα ποσά που προέρχονται από ταμειακά υπόλοιπα έργων και μετά από  πρόταση του Επιστημονικά Υπευθύνου μεταφέρονται σε νέο έργο, η κράτηση υπέρ ΕΛΚΕ θα ανέρχεται σε ποσοστό 3%. Διευκρινίζεται ότι η κράτηση θα εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η μεταφορά πραγματοποιείται σε νέο έργο και σε κάθε περίπτωση δεν θα αφορά σε έργα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.