ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Καλείστε, να υποβάλλετε τους ετήσιους προϋπολογισμούς για το έτος 2022 των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεστε, αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής web-ResCom μέχρι την 30η/11/2021.

Επιπλέον, παρακαλείσθε έως 15/12/2021 να καταθέσετε όλες τις εντολές πληρωμών που θα βαρύνουν το οικονομικό έτος 2021.

ΑΡΧΕΙΟ