Τροποποίηση απόφασης ΔΕ ως προς τα μέλη επιτροπής παραλαβής προμηθειών αγαθών – υπηρεσιών εγκαταστάσεων Θέρμης

Ορίζονται κατά το άρθρο 219 του Ν.4419/2016 ως επιτροπή παραλαβής προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για αναθέσεις ή συμβάσεις που δεν ορίζεται ειδικότερα άλλη επιτροπή παραλαβής και αφορούν στις εγκαταστάσεις της Θέρμης:
Τακτικά μέλη:
Χατζηκώστα Φωτεινή, ΔΠ, ως Πρόεδρος
Τζιότζιου Χριστίνα, ΔΠ
Μακρίδου Ελισάβετ, ΔΠ
Αναπληρωματικά μέλη:
Τερζοπούλου Αναστασία, ΔΠ, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
Τσαντούκα Μαρία, ΔΠ
Ροϊδούλη Γεωργία, ΕΤΕΠ.
Η επιτροπή συγκροτείται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή μέχρι 31-08-2021, ή μέχρι τη λήξη αναθέσεων ή συμβάσεων που υπογράφηκαν εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ανεξάρτητα αν λήγουν τα επόμενα έτη.

Δείτε την Απόφαση Πρακτικού της 3ης 25.01.2021 [ΕΔΩ]