Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 25465 /17.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος