ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «MONITOX – Black Sea Basin interdisciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure prevention» (Κωδ. Έργου30250)» που χρηματοδοτείται από́ το πρόγραμμα: European Union through European Neighborhood Instrument (ENI) – Cross-border cooperation (CBC) – in the frame of the Joint Operational Programme BLACKSEABASIN 2014-2020, Priority 2 – Promote coordination of environmental protection and joint reduction of marine litter in the Black Sea Basin, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θωμά Σπανό, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό́ συνεργάτη (φυσικό́ πρόσωπο) που θα πληροί́ συγκεκριμένα προσόντα.

Προθεσμία μέχρι την ημέρα Δευτέρα  31/08/2020, και ώρα 13:30