«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»

Η δράση “Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας” αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των προοπτικών ακαδημαϊκής καριέρας των ωφελούμενων μέσω της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας ενώ ταυτόχρονα προσδίδει ένα δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων.

Η δράση «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον άξονα προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαδευτικού συστήματος» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συμμετέχει στο παραπάνω πρόγραμμα (κωδικός πράξης 5067456) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και πρόκειται να απασχολήσει 160 νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για την απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας μέσω αυτόνομης διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών του. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (https://www.ihu.gr/calls/), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (https://rc.ihu.gr/) καθώς και στις ιστοσελίδες των επιμέρους Τμημάτων.