Αποτελέσματα: 1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολ. Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 14958/19-05-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολ. Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 14958/19-05-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οποία προτείνεται για τη θέση η επιλογή του με αρ. πρωτ. 16485/2020 υποψήφιου με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών: Π2.1: Παραστατικά χορήγησης 200 υποτροφιών.Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το απόσπασμα (PDF):