Έκδοση Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων: Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» (ΕΔΒΜ113) από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – ΕΥΔ ΕΠ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)»


Αρχείο Πρόσκλησης

Σχετικά Συνημμένα Αρχεία

  1. Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, η υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης κρίνεται σκόπιμο να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της Πράξης).  Ως εκ τούτου, η δυνατότητα ανταπόκρισης στο ως άνω χρονοδιάγραμμα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προτάσεων και ειδικότερα κατά την εξέταση των κάτωθι κριτηρίων:
  • Κριτήριο 1.1 «Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης», υποκριτήριο β) στη μεθοδολογία υλοποίησης, η οποία θα αναφέρει όλες τις αναγκαίες εργασίες/προμήθειες/υπηρεσίες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, απαιτούμενες ενέργειες, χρονική αλληλουχία ενεργειών),
  • Κριτήριο 1.3 «Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης»
  • Κριτήριο 4 «Ωριμότητα»

2. Οι προτάσεις των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα υποβληθούν μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

3. Ανακοινώσεις/διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης από τούδε και στο εξής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος (σχετικός υπερσύνδεσμος: https://empedu.gov.gr/invitation/tachyrrythmi-epimorfosi-ekpaideytikon-stin-efarmogi-tis-ex-apostaseos-ekpaideysis-olistiki-proseggisi/).