Χρονικό όριο κατάθεσης εντολών πληρωμών από τους Επιστημονικά Υπευθύνους (Ε.Υ.)

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της απόφασης της 40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώνουμε ότι κατά την ψηφιοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης των πληρωμών και για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. έχει τεθεί το ημερολογιακό όριο των 4 (τεσσάρων) ημερών για την υποβολή των αιτημάτων πληρωμής από τους Επιστημονικά Υπευθύνους (Ε.Υ.) πριν την εκάστοτε ορισμένη ημερομηνία από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) και τη ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) προκειμένου η υπηρεσία να προβαίνει σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους καθώς και την απρόσκοπτη και ορθή εκκαθάριση εντολών πληρωμής.

Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. /Δι.Πα.Ε,

Καθηγητής κ.Σταμάτης Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δι.Πα.Ε., Πρόεδρος της ΕΕΔι.
Θωμαΐς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος