Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γενικού Ιατρού σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO»

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών Γενικού Ιατρού σε ιατρική κινητή μονάδα του έργου HEALTH – INFO» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς (85%) και εθνικούς (15%) πόρους. Η σύναψη της παρούσας σύμβασης γίνεται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.227,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αρχείο Πρόσκλησης

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Μαιευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΔΙ.ΠΑ.Ε., Σίνδος, ΤΚ 57400 μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου Δρ. Μενέλαο Ζαφράκα, Καθηγητή, email: μέχρι τη Δευτέρα 22-06-2020 ημέρα Δευτέρα.