13102/2020 Παροχή υπηρεσιών για την Γονοτύπηση δειγμάτων DNA με μεθόδους Αλληλούχησης “Νέας Γενιάς”, προϋπολογισμού 56.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24% (ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 70.000,00€).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 13102/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την Γονοτύπηση δειγμάτων DNA με μεθόδους Αλληλούχησης “Νέας Γενιάς”», προϋπολογισμού 56.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 13.548.39€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 70.000,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου γενετικής επιλογής ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα τροφής» με κωδικό έργου 20788 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Χατζηπλή, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Δι.Πα.Ε., το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» (τίτλος «Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια», ΕΣΠΑ 2014-2020).

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη, 12/05/2020 και ώρα 14:00 μμ

Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη, 13/05/2020 και ώρα 11:00 μμ

Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ / ΔΙΠΑΕ στα τηλέφωνα 2310-807588, 2310-807515 (email: ) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://rc.ihu.gr/.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Χατζηπλή, στο τηλέφωνο:
2310-013337

Τεύχος Διακήρυξης

Περίληψη με ΑΔΑ

ΤΕΥΔ