6617/2020 Παροχή υπηρεσιών για την: (i) oργάνωση Θεματικού εργαστηρίου για τους επιστημονικά ειδικούς, (ii) oργάνωση Eργαστηρίου για αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου και (iii) oργάνωση μιας Στρογγυλής τράπεζας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 6617/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την: (i) oργάνωση Θεματικού εργαστηρίου για τους επιστημονικά ειδικούς, (ii) oργάνωση Eργαστηρίου για αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου και (iii) oργάνωση μιας Στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο υλοποίησης των:

  • WP3: Diagnosis and project Strategy planning (D3.5.1 – Workshop scientific experts, D3.5.4 – Technology in practice workshop)
  • WP4: Sustainability and value added measures (D.4.5.2: Round table Technology in practice)»,

προϋπολογισμού 34.501,61€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.280,39€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 42.782,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Προστασία Παραδοσιακών Ποικιλιών Αμπέλου που απειλούνται με εξαφάνιση (SOS for endangered traditional vine varieties-VineSos)» με κωδικό έργου 80672 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020), και υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG V-A GREECE-BULGARIA .
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι Τετάρτη, 05/02/2020 και ώρα 14:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 06/02/2020 και ώρα 10:00 μμ

Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ στα τηλέφωνα 2310-807588, 2310-807515 (email: ) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών: https://www.rc.ihu.edu.gr/.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Αναστασία Γιαννακούλα, στο τηλέφωνο 2310-013446.

Αρχείο: 6Κ3Τ46ΨΖ3Π-Τ7Ρ Περίληψη Διαγωνισμού

Αρχείο: 20PROC006196974 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχείο: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Παναγιώτης Τζιώνας

Πρόεδρος Ε.Ε.Δι. ΔΙ.ΠΑ.Ε.