44694/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 44694/17-12-2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources» και ακρωνύμιο STRASS, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας  «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους και Εθνικούς Πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΩΝ

(CPV)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 Ολοκληρωμένο φορητό σύστημα γ-φασματοσκοπίας υπερκαθαρού γερμανίου (HPGe) απόδοσης τουλάχιστον 40%  

33114000-2

1 48.387,10 €
ΤΜΗΜΑ 2 Φορητός ανιχνευτής NaI(Tl) 3’’X3’’για επιτόπου μετρήσεις ακτινοβολίας 33114000-2 1 17.741,94 €

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 66.129,04 €, ΦΠΑ: 15.870,96 €).

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για αμφότερα τα Τμήματα. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να καλύπτει το σύνολο των ειδών του Τμήματος. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγιστο αριθμό Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Κριτήριο κατακύρωσης για καθένα από τα τμήματα του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στο Εργαστήριο Μετρολογίας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Δίοικησης του Δι.Πα.Ε.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος «Safe Cross Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources» με MIS 5033067 και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διασυνοριακής συνεργασίας  INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους και Εθνικούς Πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών, κωδικό MIS 5033067. Αρμόδιος Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο κ. Στέλιος Ξανθός, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δι.Πα.Ε.

Διάρκεια του έργου

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αναθέτουσα αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)

Ταχ. Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας: 57001

Τηλ.:  2310-807596, 2310-807515

FAX: 2310-474569

Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γλώσσα του Διαγωνισμού

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 08/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.  μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε., www.rc.ihu.gr.

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Στέλιο Ξανθό ()

Εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του ανωτέρω αναφερόμενου προϋπολογισμού, εκτός ΦΠΑ, των Τμημάτων, για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Με την υπογραφή της σύμβασης, κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Επιπλέον, μετά την οριστική παραλαβή, κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Τροποποίηση της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016.                                                                       

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθ. Παναγιώτης Τζιώνας

Πρόεδρος Ε.Ε.Δι. ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 


Αρχεία για Λήψη

Περίληψη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)