Πρόγραμμα φιλοξενίας επιστημόνων στην EFSA2022/2023

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA), στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας και της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών με τους εταίρους της στα Κράτη Μέλη  έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση για το πρόγραμμα φιλοξενίας επιστημονικού προσωπικού με τίτλο «Guest Programme Call 2022/2023-EFSA/NS/GP/2022».

Προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι  η 30η Νοεμβρίου 2023.

1. Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες, υποψήφιους διδάκτορες και επαγγελματίες που μπορούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της EFSA ή ενδιαφέρονται για συγκεκριμένα έργα που σχετίζονται με τα επιστημονικά πεδία της EFSA.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε υποψηφίους από χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες. Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι είτε διδακτορικοί υποψήφιοι είτε υπάλληλοι από τη δημόσια διοίκηση, από δημόσιο διακυβερνητικό οργανισμό, από τον δημόσιο τομέα, από ανεξάρτητα πανεπιστήμια ή από ερευνητικούς οργανισμούς.

2. Που θα απασχοληθεί ο φιλοξενούμενος επιστήμονας και ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος;

Η απασχόληση των επιλεγμένων επιστημόνων μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε μονάδα ή τμήμα της EFSA. H διάρκεια του προγράμματος  μπορεί να είναι το πολύ 12 μήνες για όλους τους υποψηφίους από δημόσιος ή διεθνείς φορείς, ενώ για τους υποψήφιους διδάκτορες η μέγιστη διάρκεια μπορεί να είναι 6 μήνες.

3. Ποιοι είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Υπό την καθοδήγηση ενός ατόμου από την μονάδα της EFSA στην οποία θα ενταχθεί, ο φιλοξενούμενος επιστήμονας θα έχει την ευκαιρία:

– να αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε ένα Ευρωπαϊκό Οργανισμό και να αναπτύξει νέα ικανότητες και δεξιότητες ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες,

– να συμβάλει σε ειδικά έργα ή/και ερευνητικά έργα με νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις

– να προωθήσει το έργο του και να εμβαθύνει την έρευνά του σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του τομέα

– να αυξήσει τη σύνδεσή του με την διεθνή κοινότητα αξιολόγησης επικινδυνότητας

Το περιεχόμενο του έργου ή/και της έρευνας εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα του φιλοξενούμενου επιστήμονα και τις εργασιακές προτεραιότητες της EFSA.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει έως δύο διαφορετικούς τομείς, κατά σειρά προτίμηση, που σχετίζονται με το υπόβαθρο και τις ικανότητές του σε τομείς όπως: εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου, τοξικολογία, υγεία των ζώων, καλή μεταχείριση των ζώων, βιολογικοί κίνδυνοι, ανθρώπινη διατροφή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων κ.λ.π.

4. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτησή του αποκλειστικά μέσω διαδικτυακού εργαλείου (online tool) για δημοσιευμένες κενές θέσεις. Οι αιτήσεις μέσω email δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί ηλεκτρονικά για να θεωρηθεί έγκυρη.

5. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων;

Θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα φιλοξενίας νέων επιστημόνων στην EFSA:

  • Καλή γνώση Αγγλικών (ελάχιστο επίπεδο: B2 – σύμφωνα με το CEFR).
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων (π.χ. ένορκη δήλωση ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο).
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι εγγεγραμμένοι σε διδακτορικό πρόγραμμα.
  • Οι υποψήφιοι από τη δημόσια διοίκηση/ιδρύματα ή διεθνείς κυβερνητικούς οργανισμούς θα πρέπει να έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού στον οποίο υπηρετούν πριν υποβάλουν αίτηση.

Η EFSA εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και δεν κάνει διακρίσεις για κανέναν λόγο.

Ο έλεγχος των αιτήσεων γίνεται βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των ικανοτήτων των υποψηφίων και των κινήτρων τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς και των προτεραιοτήτων εργασίας της EFSA, λαμβάνοντας υπόψη την διατήρηση ισορροπίας στην αναλογία εθνικότητας και φύλου.

Από τους επιλέξιμους υποψήφιους, οι επικρατέστεροι θα επιλεγούν από την EFSA λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο.
  • Το επίπεδο δέσμευσης της EFSA με τη χώρα/το ίδρυμα προέλευσης του υποψηφίου π.χ. υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας σε χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας-European Neighbourhood Policy (ΕΠΓ).
  • Τους τομείς προτεραιότητας της EFSA (συνδέονται με τη στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας της EFSA).
  • Τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη χώρα προέλευσης του υποψηφίου (για τις υπό ένταξη χώρες και χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας(ΕΠΓ).
  • Την καινοτομία του πεδίου γνώσης/εμπειρογνωμοσύνης.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε τηλεφωνική ή διαδικτυακή συνέντευξη για να συζητήσουν την καταλληλότητα για το ρόλο, τις αμοιβαίες προσδοκίες και την πιθανή ημερομηνία έναρξης.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λάβουν προσφορά τοποθέτησης, αναφέροντας την ημερομηνία έναρξης, τα καθήκοντα, τη διάρκεια της φιλοξενίας και τη λίστα των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν πριν από την ημερομηνία έναρξης.
Πριν από την έναρξη της περιόδου τοποθέτησης, ο επιλεγμένος υποψήφιος υποβάλει στην EFSA δήλωση στην οποία περιγράφονται όλα τα συμφέροντα που επικαλύπτονται με την αρμοδιότητα της EFSA για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των συμφερόντων που κατέχει ο υποψήφιος και εκείνων της Αρχής.

6. Τι ισχύει με την αποζημίωση κατά τη διάρκεια του προγράμματος;

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν οικονομική αποζημίωση από την EFSA, η οποία δεν καλύπτει άλλα έξοδα πέρα από εκείνα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη φιλοξενία τους στην EFSA.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση είναι διαθέσιμες μέσω του συνδέσμου: EFSA Guest Programme Call 2022/2023 – EFSA Careers (europa.eu)

Τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: