43765/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

43765/2019 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή και μιας ψηφιακής κάμερας», συνολικού προϋπολογισμού 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 580,65 €, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 3.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Προστασία Παραδοσιακών Ποικιλιών Αμπέλου που απειλούνται με εξαφάνιση (SOS for endangered traditional vine varieties-VineSos)» με κωδικό έργου 80672 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020), και υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG V-A GREECE-BULGARIA .

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 03/12/2019 και ώρα 14:00 μμ


Αρχεία για λήψη

Περίληψη Διαγωνισμου

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)