21515/2023 Αρ. Διακ 9/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (WP3.ES.PP1.726137, WP4.ES.PP1.726267)21515/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 21515/22-05-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (WP3.ES.PP1.726137, WP4.ES.PP1.726267): α) Απτικά γάντια, 1τεμ., β) Κράνη/μάσκες/γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR Headsets), 20 τεμ., γ) Κράνη/μάσκες/γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR Headsets), 2 τεμ., δ) Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Laptop), 4 τεμ., ε) Υλικά υποστήριξης και διασύνδεσης, 17 τεμ., στ) Drone με κάμερα φωτογραμμετρίας, 1 τεμ.».

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση» – «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» – MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014 – 2020», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «80402». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του προγράμματος ENI CBC MED και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας ΤεμάχιαΚωδικολόγιο Ειδών (CPV)Αξία Πλέον ΦΠΑ (€)Συνολική Αξία με ΦΠΑ (€)
Τμήμα 1Απτικά γάντια132270000-65.241,946.500,00
Τμήμα 2Κράνη/μάσκες/γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR Headsets)2033122000-124.193,5530.000,00
Τμήμα 3Κράνη/μάσκες/γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR Headsets)233122000-18.064,5210.000,00
Τμήμα 4Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Laptop)430213100-68.870,9711.000,00
Τμήμα 5Υλικά υποστήριξης και διασύνδεσης  1730233100 30233100 44320000 18930000 32270000967,741.200,00
Τμήμα 6Drone με κάμερα φωτογραμμετρίας134711200-65.241,946.500,00
Σύνολο:52.580,6565.200,00

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα ή για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να καλύπτει το σύνολο των ειδών του συγκεκριμένου Τμήματος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.580,65€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 65.200,00€), ΦΠΑ 24%: 12.619,35€.

Τα υπό προμήθεια είδη θα εγκατασταθούν με υπόδειξη του επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που θα υποδειχθούν από τον επιστημονικά υπεύθυνο.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση» – «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» – MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014 – 2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του προγράμματος ENI CBC MED και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.

Αρμόδιος Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο κος Παναγιώτης Κασσιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού / Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Δι.Πα.Ε..

Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της. 

Αναθέτουσα αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)

Ταχ. Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας: 57001

Τηλ.:  2310-807594, 2310-807596

Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γλώσσα του Διαγωνισμού

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Παρασκευή, 09-06-2023 και ώρα 02.00 μ.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Τετάρτη, 14-06-2023 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι: α) Ρώσοι υπήκοοι ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει την έδρα του στη Ρωσία, β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, ή γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύς προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (06)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα διακήρυξη έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  193263.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕΕΣ