20987/2023 Αρ. Διακ 11/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ –Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 20987/17-05-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία ενός επιταχυντή από το ΔΙΠΑΕ με συμμετέχοντες/ωφελούμενους φοιτητές του πανεπιστημίου».

Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 71719 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5158720. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά Τμήμα.

Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1Επικοινωνία – Διάχυση και Σχεδιασμός του πλαισίου του επιχειρηματικού επιταχυντή   Διαδικτυακή παρουσία του έργου: Ιστότοπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης4.032,26€5.000,00€
2Υλικό προώθησης του έργου3.225,81€4.000,00€
3Παροχή συμβουλευτικής /εκπαίδευσης προς τους συμμετέχοντες στον Επιταχυντή του ΔΙΠΑΕ σε θέματα συμβάσεων εμπορικής εκμετάλλευσης, ερευνητικών αποτελεσμάτων, συμβάσεων που παράγουν χρήση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και διοικητικής ή πνευματικής  ιδιοκτησίας.8.064,52€10.000,00€
4Δημιουργία του Εγχειριδίου ποιότητας του έργου8.064,52€10.000,00€
5Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου8.064,52€10.000,00€
6 Έκθεση Εκτίμησης αντίκτυπου16.129,03€20.000,00€
7Σχέδιο Βιωσιμότητας11.290,32€14.000,00€
 Σύνολο58.870,97€73.000,00€

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV)Περιγραφή 
72000000-5Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη  
48000000-8Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής  
72500000-0Υπηρεσίες πληροφορικής
73200000-4Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης  
72000000-5Υπηρεσίες πληροφορικής

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα ή για όλα τα Τμήματα και για το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος, απαραίτητα όμως με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών [58.870,97€] πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ [73.000,00€].

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 71719 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5158720. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι την 30η-11-2023.

Αναθέτουσα αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)

Ταχ. Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας: 57001

Τηλ.:  2310-807594, 2310-807596

Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γλώσσα του Διαγωνισμού

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Πέμπτη, 08-06-2023 και ώρα 02.00 μ.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Τρίτη, 13-06-2023 και ώρα 11.00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΕΕΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ