23464/2019 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατερίνη

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατερίνη », προϋπολογισμού 18.144,98€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 4.355,02€, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 22.500,00€.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 25/ 11 /2019 και ώρα 14:00


Αρχεία για λήψη

Περίληψη Διαγωνισμου

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)