23463/2019 Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Σέρρες

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Σέρρες», προϋπολογισμού 17.782,27€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 4.267,73€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 22.050,00€

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. κτίριο πολλαπλών χρήσεων 1ος όροφος Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ. 62124 Σέρρες
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα 25/ 11 /2019 και ώρα 14:00

 


Αρχεία για λήψη

Περίληψη Διαγωνισμου

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)