23417/2019 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

23417/2019  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά Τμήμα, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΜΣ στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, (Τμήμα Κατερίνης )», προϋπολογισμού 7.615,33€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 1.827,67€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9.443,00€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας τμήμα Κατερίνης» με κωδικό έργου 80178 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Φωλίνα καθηγητή του ΔΙΠΑΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι Παρασκευή 22/ 11 /2019 και ώρα 14:00


Αρχεία για λήψη

Περίληψη Διαγωνισμου

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)