28795/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – «Παροχή εξιδεικευμένων επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταίρων του έργου καθώς και παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή εξιδεικευμένων επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταίρων του έργου καθώς και παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου». Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία για την έγκαιρη πρόβλεψη και παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυρών και καινοτόμες τεχνικές για την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα προστασίας – Modern Tools for wildfires’ and Floods’ Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness», ακρωνύμιο PREVEN-T, κωδικό MIS: 5067208 (κωδικό έργου 80814). Το έργο PREVEN-T υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV)Περιγραφή
79952000-2Υπηρεσίες εκδηλώσεων
79412000-5Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
85312320-8Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
73200000-4Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
72415000-2Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW)

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα ή για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και δέκα τριών λεπτών [63.981,13€] πλέον ΦΠΑ, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτών [15.355,47€], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών [79.336,60€].

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία για την έγκαιρη πρόβλεψη και παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυρών και καινοτόμες τεχνικές για την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα προστασίας – Modern Tools for wildfires’ and Floods’ Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens’ safeguard awareness and preparedness», ακρωνύμιο PREVEN-T, κωδικό MIS: 5067208 (κωδικό έργου 80814). Το έργο PREVEN-T υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει δέκα (10) μήνες από την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και σε κάθε περίπτωση η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι την 02η-09-2023.

Αναθέτουσα αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)

Ταχ. Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας: 57001

Τηλ.:  2310-807594, 2310-807596

Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rcprocurement@ihu.gr , rcprocurement@emt.ihu.gr

Γλώσσα του Διαγωνισμού

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Πέμπτη, 25-08-2022 και ώρα 2.00μ.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Πέμπτη, 01-09-2022 και ώρα 11.00π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕΕΣ