10279/2022 Αρ. Διακ 12/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ -Προμήθεια εξοπλισμού

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια εξοπλισμού και όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και εγκατάστασης του: α) Ολοκληρωμένο σύστημα εξοπλισμού αιθουσών τηλεδιάσκεψης / τηλεκπαίδευσης (4 τεμάχια). β) Διακομιστής υψηλών επιδόσεων (3 τεμάχια), γ) Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων – Data Storage Array (1 τεμάχιο), δ) Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας – Backup System (1 τεμάχιο).  Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται  στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα ή για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να καλύπτει το σύνολο των ειδών του συγκεκριμένου Τμήματος.

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 95.647,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 77.135,36 €, ΦΠΑ: 18.512,49€).

Τόπος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν – εγκατασταθούν με υπόδειξη του επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στις Σέρρες και στην Καβάλα.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 63/21-04-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα και έχει λάβει κωδικό MIS 5052619. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αρμόδιος Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο  κ. Δημήτριος Βαρσάμης, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του  Δι.Πα.Ε.

Διάρκεια του έργου

Πέντε ( 5 ) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Αναθέτουσα αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)  Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας – Σέρρες

Ταχ. Κώδικας: 62124

Τηλ.:  23210 49113      

Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την  13 / 07 / 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  23:59

Αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  19 / 07 / 2022  ημέρα  Τρίτη και ώρα  10:30 μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Περίληψη Διακήρυξης

Τεύχος Διακήρυξης

ΕΕΕΣ