1213/2022 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση» – «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014 – 2020

Διευκρινίσεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδοςπροκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού: α) Σύστημα Μέτρησης και Ελέγχου Χλωρίου (4 τεμάχια) και β) Θάλαμος Νηματικής Ροής (1 τεμάχιο)». Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση» – «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» – MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014 – 2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του προγράμματος ENI CBC MED και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.195,97 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 46.123,00€),  ΦΠΑ 24%: 8.927,03€.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα ή για όλα τα Τμήματα, όμως για το σύνολο των απαιτήσεων που περιλαμβάνει το κάθε Τμήμα. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να καλύπτει το σύνολο των ειδών του συγκεκριμένου Τμήματος.

Τα υπό προμήθεια είδη θα εγκατασταθούν με υπόδειξη του επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης ή στο Κιλκίς.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Μεσογειακή προσέγγιση τετραπλής έλικας για την ψηφιοποίηση» – «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» – MED-QUAD (B_A.2.1_0088_MED-QUAD), Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014 – 2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω του προγράμματος ENI CBC MED και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκ. ευρώ.

Αρμόδιος Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο κος Παναγιώτης Κασσιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού / Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Δι.Πα.Ε..

Διάρκεια του έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της. 

Αναθέτουσα αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)

Ταχ. Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας: 57001

Τηλ.:  2310-807594, 2310-807596

Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Γλώσσα του Διαγωνισμού

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Παρασκευή, 28-01-2022  και ώρα 2.00μ.μ.

Αποσφράγιση των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Πέμπτη, 03-02-2022 και ώρα 11.00π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύς προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (06)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως είναι διαθέσιμες από τον κ. Παναγιώτη Κασσιανίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού / Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Δι.Πα.Ε. και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, στο τηλέφωνο 2310-013556 και στο email και την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.rc.ihu.gr .

Περίληψη Διακήρυξης WP3

Τεύχος Διακήρυξης Προμηθειών WP3

ΕΕΕΣ

Διευκρινίσεις