44658/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 44658/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας των αμπελώνων στα πλαίσια υλοποίησης του: WP3: Diagnosis and project Strategy planning (D.3.5.3 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας/Development of Integrated strategy for management and protection of local Biodiversity – GR part)», προϋπολογισμού 44.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 10.645,16€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 55.000,00€.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 08/01/2020 και ώρα 14:00 μμ


Αρχεία για λήψη

Περίληψη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)