44248/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Interreg)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης των:

 WP3: Diagnosis and project Strategy planning (D3.5.4: Elaboration of training materials for Workshop Technology and assessment of results)

 WP4: Sustainability and value added measures (D.4.5.2: Round table Technology in practice)

 WP5: Development of Training Center (D5.5.2 Joint trainings implementation, D5.5.4 Good practices joint trainings, D5.5.5 Expert Procurement procedures)», προϋπολογισμού 34.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.361,29€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 43.200,00€.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Προστασία Παραδοσιακών Ποικιλιών Αμπέλου που απειλούνται με εξαφάνιση (SOS for endangered traditional vine varieties-VineSos)» με κωδικό έργου 80672 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020), και υλοποιείται στο πλαίσιο του INTERREG V-A GREECE-BULGARIA .
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.

Tόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι Τετάρτη 18/12/2019 και ώρα 14:00 μμ


Αρχεία για λήψη

Περίληψη Διαγωνισμου

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)