37076/2023 Αρ. Διακ. 16/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ – “Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ του Τμήματος της Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτισης)”

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια υπηρεσιών  Παραμετροποίηση, ανάπτυξη υλικού τεκμηρίωσης και εκπαίδευση προσωπικού των ΠΣ του Τμήματος της Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτισης)” στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου Νο 1 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72261000-2 (Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού) και 80533100-0 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη  της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  30.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 37.200,00 € ).

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 63/21-04-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα και έχει λάβει κωδικό MIS 5052619. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης.

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αναθέτουσα Αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)  Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Ταχ. Διεύθυνση : Τέρμα Μαγνησίας Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 1ος Όροφος  Σέρρες

Ταχ. Κώδικας : 62124

Τηλ : 23210 49113

Ιστοσελίδα : https://www.rc.ihu.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : ,

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 29-09-2023 και ώρα 14:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Αποσφράγιση των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη, 04- 10 -2023, ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύς προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα διακήρυξη έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 230152.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016   και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΙΛΗΨΗ

ΕΕΕΣ