Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων

Έχω ολοκληρώσει τις διδακτικές μου υποχρεώσεις. Γιατί ο επιστημονικός/ή υπεύθυνος/η ή/και οι συνεργάτες του δεν μπορούν να καταχωρήσουν εντολή για την αμοιβή μου, λαμβάνοντας μήνυμα ότι δεν έχει καταχωρηθεί η υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων;

Ορθώς, δεν μπορεί να καταχωρηθεί η εντολή αμοιβής. Ο σχετικός έλεγχος σύμφωνα με το νόμο, προαπαιτεί την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων.

Πως καταχωρεί ο συμβαλλόμενος διδάσκων υπεύθυνη δήλωση διδακτικών υποχρεώσεων;

Έχοντας αποκτήσει πρόσβαση με τα προσωπικά του διαπιστευτήρια στην υπηρεσία webResCom, ο συμβαλλόμενος από την “Καρτέλα χρήστη”, επιλέγει “Αιτήματα/Υπεύθυνες δηλώσεις” και από τα φίλτρα, τον τύπο: “Υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων” (βλ. Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Επιλογή υπεύθυνης δήλωσης ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων

Ακολούθως, μπορεί να δηλώσει την ημερομηνία εκπλήρωσης των διδακτικών του υποχρεώσεων και να επιλέξει το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης και να το συνυποβάλλει (βλ. Εικόνα 2)

Εικόνα 2: Δήλωση ημερομηνίας εκπλήρωσης διδακτικών υποχρεών και συνυποβολή αρχείου υπεύθυνης δήλωσης

Χρειάζεται να υποβάλω μια υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων για κάθε σύμβαση;

Η υπεύθυνη δήλωση καλύπτει όλες τις συμβάσεις που λήγουν μέχρι την ημερομηνία δήλωσης εκπλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων. Συμβάσεις που λήγουν αργότερα, απαιτούν την υποβολή νέων υπεύθυνων δηλώσεων και τη δήλωση νέων ημερομηνιών (ανάλογα και με την εκπλήρωση των διδακτικών υποχρεώσεων που αφορούν εκείνες τις συμβάσεις).

Συμβαλλόμενος, διδάσκων που είναι μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΕΔΙΠ άλλου πανεπιστημίου, πέραν του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκειμένου να αμοιφθεί, χρειάζεται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων;

Ναι. Συνεπώς απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στο webResCom και η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Πίνακας Περιεχομένων