Βιοασφάλεια στη Βιοτεχνολογία: Συνδέοντας την Ακαδημαϊκή Κοινότητα με την Αγορά Βιοοικονομίας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στα πλαίσια του Erasmus KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση,  συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. «Βιοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» ( MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας  ( University of Leiden, Netherlands) και την εταιρεία Perseus με έδρα το Βέλγιο ( Perseus Company, Belgium) .

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φοιτητών σε συνδυασμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε θέματα σχετιζόμενα με τη Βιοασφάλεια και τη Βιοοικονομία γενικότερα. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα κενά στην ακαδημαϊκή γνώση και τις σχετικές δεξιότητες στον τομέα της βιοασφάλειας, της διαχείρισης βιοκινδύνων στην κλινική έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω διεθνών συνεργασιών με ακαδημαϊκά και εταιρικά ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.