Υπό κατασκευή

Sboing4Real

Ανάπτυξη τεχνολογιών crowdsourcing για γεω-κοινωνική δικτύωση και προηγμένη δορυφορική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο. Περισσότερα

PropErDiesel

Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ραφιναρίας ελαίων με ταυτόχρονη ανακύκλωση γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, προς παραγωγή γλυκεριδίων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προπυλένιο).


 

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ενίσχυσης σχετικών υποστηρικτικών δομών. Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις: Οικονομική Ενίσχυση φοιτητών ΕΚΟ και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων. Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΕΚΟ. Ενίσχυση δομής στήριξης ΑμεΑ.