Θέμα: Έγκριση του οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.).

Εγκρίθηκε ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε), ο οποίος εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να εξειδικεύσει το πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του και την υλοποίηση των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 68 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνημμένο Αρχείο: το ΦΕΚ 5135/31-12-2019 τ.Β’